VA

Vatten och Avlopp

Vatten

Föreningen har 8 djupborrade källor där flertalet är över 80 meter djupa. I varje källa sitter en

pump, som pumpar vatten till vårt centrala vattenverk. Detta sammantaget ger att vid optimala

förhållande kan källorna tillsammans ge ca. 300 m3 / dygn.


Vattenverkets inre bassäng rymmer 50 m3, 2 yttre bassänger rymmer ytterligare 50 m3

I vattenverkets bassänger renas vattnet från tyngre partiklar genom sedimentering och pumpas

sedan genom en bakteriedödande UV-rening vidare ut i ledningssystemet. Vid misstanke om

bakterietillväxt i vattnet eller ingrepp i ledningsnätet tillsätts även klor.


Vattenverket är helautomatiserat och styrs genom ett Dupling system, entreprenören får vid fel

på systemet, larm via SMS. Föreningen är ålagd av tillsynsmyndigheten att ta vattenprov vid fyra

tillfällen per år för att säkerställa att vattnet uppfyller kraven. Prov tages på inkommande råvatten,

utgående vatten från reningsverket samt hos användare. Kopia på vattenproverna sänds till

Söderköping Miljö-Hälsa. Tillsynsmyndigheten (Söderköping Miljö-Hälsa) kontrollerar 1 gång om

året att vi följer vår kvalitetsplan.


Faroanalys (riskanalys) är upprättad, och kommer att överlämnas till myndigheten.

Det är ej tillåtet att fylla poler, spabad, badtunnor etc. med vatten från vattenverket. Under

sommartid kan även föreningen meddela om bevattningsförbud i området. Det är då enbart tillåtet

att vattna med kanna, ej slang eller spridare och biltvätt är inte heller tillåtet.

Vattenverket helrenoverades 2017. Styrelsen bevakar fortlöpande vattensituationen och eventuella

större investeringar föredras på årsstämman.


Avlopp

Avloppssystemet bygger i huvudsak på självfall från varje fastighet. Föreningen har dock sju egna

pumpstationer inom området. När avloppsvattnet pumpas in i verket passerar det först en roterande

grovsil som tar bort de största partiklarna. Dessa pressas samman i en skruvpress som kramar ur

vattnet och minskar volymen. Det avskilda skräpet hamnar sedan i en behållare och skickas vidare

till energiåtervinning (förbränning).


Efter grovsilen så går avloppsvattnet till en denitrifikations kammare (kvävetank) och vidare till de

biologiska tankarna, denna process pågår under en tid, varefter avloppsvattnet går till en

flockningsbassäng, där det tillsätts kemikalier.


Slutligen går avloppsvattnet till en eftersidimenterings bassäng där slam frånskiljs till en särskild

tank, som transporteras till Norrköpings reningsverk. Efter slutlig rening går avlopps vattnet till

en recipient 250 meter ut i Gropviken på 25 meters djup.


För att reningsprocessen ska kunna fortgå optimalt är det inte tillåtet att koppla in dagvattenledningar

på avloppsnätet. För att säkerställa att reningsprocessen fungerar som den ska tas prover som skickas

på analys fyra gånger per år. Prov resultaten tillsänds Söderköping Miljö-Hälsa. Däremellan används

ett enklare mätinstrument för att se att det inte är några större avvikelser i processen.


En omfattande Årsrapport upprättas vid varje årsskifte och tillsänds Söderköping Miljö-Hälsa. Tillsyn

för att säkerhetsställa att vi följer uppgjord och av myndigheten godkänd kontrollplan, sker 1 gång

om året av Söderköping Miljö-Hälsa.


Från och med 2018 är samtliga avloppsledningar ca. 12 km relinade, utbytta eller nylagda.2018-10-11

/ VA-gruppen


___________________________________________________________________________


Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Dokument