Startsida

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Välkommen till vår

officiella Hemsida!

Hemsidan är

uppdaterad den

29 oktober

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

_________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Information om slutbesiktningen

 

Slutbesiktningen efter grävarbeten på ekonomiska föreningens mark av EON och IP Only är framskjutet cirka en månad.

 

De fastighetsägare som tecknat avtal med IP Only och är missnöjda med återställning på sin egen fastighet hänvisas till kontakt med IP Only, då avtal har skett personligen med dessa. De fastighetsägare som ännu inte blivit kontaktade för grävning av fiberslang på egen fastighet hänvisas till kontakt med Copiad, Robert Mastnak, 072-8564975.

 

 

/Styrelsen

2018-10-29

_______________________________________________

Stubbfräsning

 

Den av Skog och Mark anlitade entreprenör för gallring av brandgator har investerat i en stubbfräs och erbjuder

medlemmar i Ramsdal att komma in med beställning om så önskas.

 

Vänligen kontakta entreprenören direkt:

Mikael Herau

Herau’s Röjkraft

070-366 91 03

 

MVH

Styrelsen/Skog och Mark

2018-10-24

_____________________________________________

Digitalisering av föreningens faktureringsrutiner

 

 

Det ligger alltså i tiden att vara mer digital, så vi är oerhört tacksamma om du

som medlem vill vara med och bidra till digitaliseringen och samtidigt bidra till

en bättre miljö genom att ta emot våra fakturor i pdf format via e-post.

 

Maila propam48@hotmail.com innan årets slut och ange Er fastighetsbeteckning

och den mailadress dit ni vill att fakturorna ska mailas, så ändras det i vårt ekonomisystem. Samtidigt som du bidrar till en bättre miljö, så kommer föreningens kostnader avseende papper, toner, tryckning av kuvert, vikning

och kuvertering samt portokostnaden att minska.

 

Tack för att du vill hjälpa till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/MARIE FREDRIKSSON

Ekonomiadministratör

 

2018-10-17

_________________________________________________________________

Informatiom från styrelsen

Sommarperioden är nu slut i Ramsdal och hösten börjar göra sig påmind. Fritidsgruppen har på hemsidan berättat om de aktiviteter som utspelat sig med simskola, fotbollsskola och yoga. Styrelsen i övrigt har fortsatt att arbeta med de uppdrag som påbörjats innan årsmöten och därefter. I dagarna har Bolagsverket registrerat våra nya stadgar och dessa har publicerats på vår hemsida/startsidan. Vi och Vägföreningen är även igång med att finna en ny administratör till hemsidan då Penttis avtal för detta går ut den sista december och han har meddelat sitt beslut att inte fortsätta.

 

Vattensituationen under sommaren har ju trots den enorma torkan varit tillförlitlig. Vi kan konstatera att det var ett helt rätt beslut att borra den nya källan! V/A-gruppen har påbörjat ett stort arbete med att säkerställa både information utåt och inventera risker i vår produktion. Ni kommer framöver att se ett resultat av deras arbete – statistik som vi regelbundet kommer att publicera på hemsidan. Den är inte bara till för er – utan ett sätt för styrelsen att följa vattenleveransen ut från vattenverket och hur mycket avloppsvatten som kommer in till reningsverket. Viktigt för kontroll att inläckaget i ledningssystemet har minskat sedan reliningen har slutförts.

 

På tal om reliningen – slutrapporten av projektet som Bengt Imberg och Roland Johansson har upprättat skickades till Länsstyrelsen i juli och i augusti/september fick vi besked att den godkänts. Resterande del av Länsstyrelsens bidrag betalades därmed ut till föreningen. Projektet har totalt kostat 7,5 miljoner kronor varav Länsstyrelsen bidragit med drygt 1,7 miljoner. Glädjande nog kunde styrelsen skicka slutfaktura till medlemmarna som blev något lägre än den prognos vi lämnade på stämman i april, och avsevärt lägre än kostnaden vi uppskattade vid extrastämman 2016. Att detta lyckades beror på en bra upphandling och på att vi hade tur då servisanslutningarna var i betydligt bättre skick än huvudledningarna. Vi har nu 7519 meter relinade ledningar i området. Tack Bengt och Roland för det enorma arbete ni lagt ner på projektet.

 

Skog & Mark-gruppen fortsätter nu sitt arbete under hösten med att inventera de åtgärder som krävs i området för skogens skull. Hämtning av ris har kommit igång igen då detta har varit förbjudet under den torra sommaren (risk för gnistbildning, det har även gällt all form av skogsarbete).

 

Skog & Mark vill även tacka Rödmossens Glas & Säkerhet/ Björn Rylander som mot endast ersättning för material påtog sig arbetet med att byta ut alla fönsterglas på Tomtkontoret och garaget. Styrelsen är tacksamma för det arbete som kunniga medlemmar vill lägga tid på för hela föreningens bästa!

 

Med förhoppning om en skön höst till er alla!

 

/Styrelsen genom Ewa Gouranius

 

2018-10-03

_______________________________________________________________________

 

Röjning och gallring av brandgator/allmänningar

 

Inom EKF S:t Anna Ramsdal finns det 22 sk. brandgator/allmänningar belägna mellan ett antal medlemmars fastigheter (gröna ringar på kartan nedan). De är i genomsnitt

ca. 6 meter breda och har, till viss del, hållits öppna genom medlemsarbete.

 

Vid en översyn har Skog och Mark konstaterat att dessa brandgator/allmänningar har växt igen och behöver röjas och gallras. Syftet är, förutom det estetiska och att man enkelt skall kunna röra sig emellan vägar och skogsområden, att skogsbruksfordon skall kunna köras till och från vår produktiva skog samt att, vid behov, räddningstjänsten får enkel access till föreningens skogsmarker om det behövs, tex. I händelse av skogsbrand.

 

Det är viktigt att berörda fastigheter tydligt markerar sina respektive ”tomtmarksstolpar” för att undvika intrång på privat fastighet.

 

Berörda fastighetsägare kan, om så önskas, få hjälp med att fälla träd och/eller röja sly på egen tomt som är i direkt anslutning till brandgata/allmänning till nettokostnad, dvs arbetskostnad minus virkesvärde. Kom också in med synpunkter om det finns önskemål om att ”spara” träd/buskar av tex. insynskäl. Hör av er i god tid! Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Arbetet är planerat att påbörjas andra halvan november 2018.

 

 

 

Klicka på kartan för att få större bild!

 

MVH

Styrelsen/Skog och Mar

2018-10-03

______________________________________________________________________

 

Årsmötesprotokoll och protokoll från extrastämman

Nu har vi fått samtycke av alla som nämns i årsmötesprotokollet samt

extrastämman och kan därmed lägga det nu på vår hemsida!

 

Här kan du ladda ner årsmötesprotokollet.

Här kan du ladda ner protokollet från extrastämman.

 

2018-07-09

/Styrelsen

________________________________________________________

Samtycke enligt personuppgiftslagen

 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

 

Ekonomiska föreningen S:t Anna Skärgård informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

 

Vi är enligt Lagen (1987:667) om ekonomisk förening skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

 

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

 

För styrelsemedlemmar gäller även utöver ovanstående för Bolagsverkets och bankens räkning även personnummer.

 

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

 

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

 

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

 

2018-05-08

__________________________________________________________________________