Startsida

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Hemsidan är

uppdaterad den 20 november

(Anslagstavlan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Skog och Mark Information

 

”Lövtippen”

Det har sedan urminnes tider funnits en sk. lövtipp vid Gropviken öster båtrampen. Denna tipp har avvecklats, dvs det är inte tillåtet att använda den plats för deponering av något som helst material. All hantering av trädgårdsavfall hanteras fortsättningsvis av enskild fastighetsägare. Ris kan fortsatt lämnas vid ristippen Gropviken.

 

Strandstädningen

Som tidigare meddelats, gick städningen av våra gemensamma stränder jättebra.

Det finns märkta ramper/platser och båtar kvar. Skog och Mark uppmanar dem som har märkta båtar kvar längs stränderna, att vinterförvara dessa på egen tomt eller annan plats.

 

2017-11-16

/Skog och Mark

_________________________________________________________________________________

 

Skog och Mark Information

 

Gallringsarbeten:

De planerade gallringsarbetena i de produktiva delarna av vår skog, är nu genomförda. Virket har/skall borttransporteras. De rishögar som nu finns kvar kommer att ligga kvar

för torkning till 2018. Motivet för detta är ekonomiskt – vi får bättre betalt för torrt ris!

 

Den ordinarie rishögen vid Gropviken används som vanligt, om man har ris att tippa,

med begränsning till risupplagets vänstra del (den högra delen skall torka till våren).

 

Gallring/plockning av Naturvårdsområdet mellan Sågvägen och åkern startar v 44. Virke

och ris kommer att läggas upp vid det ”gamla” risupplaget mittemot Ramsdals gård.

Virket kommer att avtransporteras snarast efter genomförd gallring, men riset får ligga

kvar till våren 2018 för torkning och därmed också bättre betalning.

 

Skog och Mark hoppas de torkande rishögarna inte medför allt för stor estetisk olägenhet.

 

Enskild gallring/fällning

Den entreprenör som kommer att utföra gallring av Naturvårdsområdet kommer också

att utföra skogsarbeten av mindre omfattning på andra platser i Ramsdal, både för föreningens räkning men även till enskilda fastighetsägare.

 

Fastighets ägare kan kontakta Skog och Mark om man har behov av fälla träd på egen fastighet eller i närheten av egen tomtgräns. Skog och Mark kommer att bedöma görligheten från fall till fall.

 

Städning av stränder

Lördagen den 28 oktober genomfördes den sen tidigare aviserade städningen av våra stränder. Uppslutningen var relativt god – inklusive Skog och Mark var vi 14 st. raska och positiva deltagare. Vi delade upp oss på 3 täter med vardera en terränghjuling med släp. Städningen tog ca. 3 timmar och mynnade ut i en överfull container, en hög vid planen Lillskogsvägen samt ett antal omärkta mindre båtar.

 

Allt skräp kommer att köras till återvinning. De omhändertagna båtarna kommer att ligga kvar vid Lillskogsvägen fram till våren 2018. Om det är någon fastighetsägare som har

blivit efterklok och inser att vederbörandes båt är omhändertagen i samband med städningen, skall denne snarast höra av sig till Skog och Mark. Kvarvarande båtar kommer att auktioneras ut/säljas till våren 2018. Skog och Mark meddelar på vår hemsida när man kan börja lägga bud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog och Mark uppmanar de fastighetsägare som fortsatt har småbåtar (märkta) strandförvarade, att dessa vinterförvaras på annan plats än vid våra gemensamma stränder.

 

Ett Stort TACK till alla som deltog i strandstädningen!

 

2017-11-01

Styrelsen/Skog och Mark

_______________________________________________________________________

Information från Ip-Only

Ip-Only räknar med att börja fibergrävningen i Ramsdal under januari 2018 och räknar med

att vara färdiga under maj månad. De vill ge ytterligare en chans att beställa under slutkampanjen fram till 20 november 2017, som är absolut sista datum till priset 19 900 kr.

 

Klicka här för att läsa mer om fiberdragningen till bl.a. Ramsdal.

 

2017-10-03

____________________________________________________________________________

Reliningsarbeten

Arbetet med att täta våra avloppsledningar (relining) påbörjas måndagen 2/10.

Projektet beräknas pågå under oktober och november månad. Start sker vid Dalahagsvägen, därefter Slättvägen, Hagvägen, Hamnvägen, Gärdet, Hästhagsvägen, Odlet, Rödmossevägen, Lillskogsvägen och sist Grindviksvägen.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägarna att under denna period använda avloppssystemet så lite som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-26

Enligt uppdrag

/Projektledare Roland Johansson

______________________________________________________________________

Skog och Mark planerad verksamhet 2017

 

Produktiva skogsområden

Gallring av produktiv skog (PS, se bifogad karta) kommer att utföras, preliminärt, september 2017. Syftet

är att gallra bort ”övermogna träd” och träd som står ostadigt med risk att stormfällas. Gallringen kommer

att utföras av Holmen skog och följer intentioner enligt gällande Skogsbruksplan.

 

Naturvårdsavtalat område

Gallring och plockning av Naturvårdsavtalat område (NVO, se bifogad karta) är planerat att utföras, preliminärt, under september 2017. Samråd med Skogsstyrelsen har genomförts. Skogsstyrelsen kommer tillsammans

med Skog och Mark och vald entreprenör att fysiskt inspektera området innan slutligt godkännande ges.

Ekonomiskt bidrag för detta har ansökts av EKF (om det ges, ger det ca 70% kostnadstäckning).

 

Inventering/städning stränder

EKF har vid ett antal tidigare tillfällen genomfört städning av våra stränder. Städningsfrågan berördes också vid

årets årsmöte.

 

Skog och Mark kommer under sommaren/hösten att inventera EKF stränder för att fastställa omfånget av vad

som behöver städas bort. Arbetsidén är att märka upp det som uppenbarligen är skräp för att sen avtransportera detta till en uppsamlingsplats mitt emot rishögen Hamnvägen. Det som läggs på uppsamlingsplatsen är sista chansen för fastighetsägare att göra anspråk på egendom. Om ingen gör anspråk på egendom kommer denna

att utbjudas till försäljning eller kastas. Samtliga åtgärder kommer löpande att meddelas på EKF hemsida.

 

Skog och Mark uppmanar samtliga medlemmar att, så snart som möjligt, tydligt märka (med fastighetsnummer) egendom som har en ägare. För dem som har båtar och/eller båtramper, skall dessa vara tydligt märkta och städade.

 

Skog och Mark uppmanar också alla Brygglag att städa vid respektive brygga med närområde.

 

Om ni har frågor, funderingar eller behöver hjälp med något av det som beskrivs ovan, välkomnar vi i Skog och

Mark att ni kontaktar oss.

 

2017-06-29

/Styrelsen/Skog och Mark

 

Kontaktpersoner

Dennis Gouranius; 0736-366135

Håkan Danielsson; 0767-656200

 

 

Klicka på bilden för större bild!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!