Startsida

Ekonomiska föreningen

S:t Anna Skärgård

Föreningen har till ändamål

att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för

föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

 

Dokument

Hemsidan är

uppdaterad den 11 oktober

(Startsidan)

Hemsidan uppdateras ständigt och vi tar tacksamt emot förslag på

förbättringar och nya idéer för att göra vår hemsida ännu bättre.

Dessa kan skickas till: propam48@hotmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ramsdal i

S:t Anna

Skärgård

Östergötland

Sverige

Städning av stränder

Styrelsens Skog- och Markgrupp har vid 2 tillfällen under 2017 informerat medlemmarna om att det skall genomföras en storstädning av våra gemensamma stränder. Uppmaningen till medlemmarna har varit att märka ut platser och egendom samt att städa.

 

Nu är det dags att realisera den aviserade städningen. Lördagen den 28 oktober kl. 1000 kommer vi att starta städningen med samlingsplats vid parkeringen till badet i Gropviken. För ändamålet har en container beställts till öppna ytan i början av Lillskogsvägen (mittemot risupplaget).

 

Skog och Mark inbjuder dem som är villiga att hjälpa till med städningen, att anmäla sig till någon av Skog och Marks ledamöter. Ju fler vi är desto snabbare, roligare och billigare blir det.

 

Planen är att vi delar in oss i tre grupper: en till sträckan gropviksbadet-västerut, en till gropviksbadet-österut och en till Sandfjärden.

 

För ändamålet kommer det att behövas 3 släpkärror, 3 båtvagnar och 3 dragfordon (ATV motsvarande). Vänligen meddela Skog och Mark om ni har möjlighet att ställa upp med något av dessa. Mer information kommer när vi träffas vid Gropvikens parkering.

 

Ring Håkan Danielsson (0767-656200) eller

Dennis Gouranius (0736-366135)

om ni har frågor och för deltagande.

 

Väl Mött

 

2017-10-11

Styrelsen/Skog och Mark

_______________________________________________________________________

Information från Ip-Only

Ip-Only räknar med att börja fibergrävningen i Ramsdal under januari 2018 och räknar med

att vara färdiga under maj månad. De vill ge ytterligare en chans att beställa under slutkampanjen fram till 20 november 2017, som är absolut sista datum till priset 19 900 kr.

 

Klicka här för att läsa mer om fiberdragningen till bl.a. Ramsdal.

 

2017-10-03

____________________________________________________________________________

Reliningsarbeten

Arbetet med att täta våra avloppsledningar (relining) påbörjas måndagen 2/10.

Projektet beräknas pågå under oktober och november månad. Start sker vid Dalahagsvägen, därefter Slättvägen, Hagvägen, Hamnvägen, Gärdet, Hästhagsvägen, Odlet, Rödmossevägen, Lillskogsvägen och sist Grindviksvägen.

 

Styrelsen uppmanar fastighetsägarna att under denna period använda avloppssystemet så lite som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-26

Enligt uppdrag

/Projektledare Roland Johansson

______________________________________________________________________

Skog och Mark planerad verksamhet 2017

 

Produktiva skogsområden

Gallring av produktiv skog (PS, se bifogad karta) kommer att utföras, preliminärt, september 2017. Syftet

är att gallra bort ”övermogna träd” och träd som står ostadigt med risk att stormfällas. Gallringen kommer

att utföras av Holmen skog och följer intentioner enligt gällande Skogsbruksplan.

 

Naturvårdsavtalat område

Gallring och plockning av Naturvårdsavtalat område (NVO, se bifogad karta) är planerat att utföras, preliminärt, under september 2017. Samråd med Skogsstyrelsen har genomförts. Skogsstyrelsen kommer tillsammans

med Skog och Mark och vald entreprenör att fysiskt inspektera området innan slutligt godkännande ges.

Ekonomiskt bidrag för detta har ansökts av EKF (om det ges, ger det ca 70% kostnadstäckning).

 

Inventering/städning stränder

EKF har vid ett antal tidigare tillfällen genomfört städning av våra stränder. Städningsfrågan berördes också vid

årets årsmöte.

 

Skog och Mark kommer under sommaren/hösten att inventera EKF stränder för att fastställa omfånget av vad

som behöver städas bort. Arbetsidén är att märka upp det som uppenbarligen är skräp för att sen avtransportera detta till en uppsamlingsplats mitt emot rishögen Hamnvägen. Det som läggs på uppsamlingsplatsen är sista chansen för fastighetsägare att göra anspråk på egendom. Om ingen gör anspråk på egendom kommer denna

att utbjudas till försäljning eller kastas. Samtliga åtgärder kommer löpande att meddelas på EKF hemsida.

 

Skog och Mark uppmanar samtliga medlemmar att, så snart som möjligt, tydligt märka (med fastighetsnummer) egendom som har en ägare. För dem som har båtar och/eller båtramper, skall dessa vara tydligt märkta och städade.

 

Skog och Mark uppmanar också alla Brygglag att städa vid respektive brygga med närområde.

 

Om ni har frågor, funderingar eller behöver hjälp med något av det som beskrivs ovan, välkomnar vi i Skog och

Mark att ni kontaktar oss.

 

2017-06-29

/Styrelsen/Skog och Mark

 

Kontaktpersoner

Dennis Gouranius; 0736-366135

Håkan Danielsson; 0767-656200

 

 

Klicka på bilden för större bild!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Copyright ® 2015

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

Ekonomiska Föreningen

S:t Anna Skärgård

725000-5308

Välkommen till vår

officiella Hemsida!