Portalen

Välkommen till vår officiella
Hemsida!

Vår Förening

Ekonomiska föreningen
S:t Anna Skärgård
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för
föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Dokument

 

Skog

Policy skogsvård i anslutning till enskild fastighet

Bakgrund
Föreningen marker och skog skall vårdas och underhållas enligt gällande Skogsvårdsplan samt ingångna
naturskyddsavtal. Det är Föreningens Skog- och Markgrupp som har till uppgift att dessa tillämpas och
följs.
Som en konsekvens av skogsskötsel där Föreningen genom anlitad entreprenör, utövar skogsarbeten, kommer det att lämnas kvar en del småträd, ris och grenar. Detta görs för att inte utarma marken.

Skogsarbeten i direkt anslutning till enskild fastighetsägare, undviks av entreprenör, vilket får till följd att
det upplevs som att det ”slyar igen”.

Enskilda fastighetsägare begär ibland att få genomföra egen röjning i anslutning till egen tomtgräns. Skog-
och Markgruppen fattar beslut i varje enskilt fall.

Genomförande
Röjningsarbeten av enskild fastighetsägare i anslutning till egen tomtgräns skall ske på enligt följande:

·        Enskild fastighetsägare begär hos vägombudet för aktuell väg om egna röjningsarbeten. Gäller
även rester av entreprenörsarbeten.

·        Vägombudet förmedlar denna begäran till Föreningens Skog- och Markgrupp.

·        Skog- och Markgruppen inspekterar omfattning av röjningsarbetet och att det inte bryter mot
naturskyddsavtalens intentioner. Detta genomförs, i de bästa av världar, i samverkan med enskild
fastighetsägare och aktuellt vägombud.

·        Skog- och markgruppen beslutar om begärt skogsarbete av enskild tillstyrks eller avslås.

·        Vid tillstyrkande skall enskild fastighetsägare meddela aktuellt vägombud när arbetet är avslutat,
som i sin tur meddelar Skog- och Markruppen.

·         Skog- och markgruppen genomför efterkontroll av genomfört arbete.

Övrigt

·        Ovan beskrivna arbeten får inte tillgodoräknas som arbetsplikt.

·        Vägombuden uppmuntras att synkronisera skogsarbeten hos flera fastighetsägare, om detta samtycks.

·        Skog- och Markgruppen ser gärna att efterbörden av egna skogsarbeten tippas på Föreningens risupplag,
då detta genererar inkomster till Föreningen.

·        Ovan skogsarbeten omfattar inte trädfällning. Begäran om fällning av träd utanför egen tomtgräns
får endast göras på särskild begäran till Skog- och Markruppen. Vid godkännande debiteras fastighetsägaren per kbm, f.n. 250 kr. SoM skickar underlag till Föreningens Kassör som skickar faktura till berörd fasighetsägare.
_________________________________________________________________________________

Om skog & mark
Vi har inom föreningen ungefär 120 hektar skogsmark, som ägs gemensamt och förvaltas genom
den valda styrelsen. Vi har också 21 hektar åker och fyra hektar betesmark, som vi arrenderar ut.
Skogen är mycket varierande. Inom området finns några av Skogsvårdsstyrelsen identifierade nyckelbiotoper med ett flertal arter, inte minst bland kryptogamerna. Vi har dessutom ett antal
gamla inägor att sköta.

För att säkerställa en kontinuerlig skötsel av vår skog har vi en skogsbruksplan. Den skall utgöra basen för skogsskötseln. Varje år tar styrelsen beslut om omfattning och inom vilka områden
eventuell avverkning skall ske.

Varje medlem kan bidra till skötseln av gemensamma områden genom att delta i av markgruppen utlysta arbetsdagar. De uppgifter vi då har är, i första hand, att hålla inägor och diken fria från igenväxning. Arbetet består av röjning, bortforsling och efterröjning. Oftast resulterar arbetet i att brasved kan tillgodogöras de deltagande. Vindfällen bör meddelas till styrelsen för eventuell åtgärd.

Djurlivet är ganska rikligt, fågelarterna är många, älgarna och rådjuren upplevs ibland som för
många, vildsvin och berguv har iakttagits i området. Havsörn häckar i södra Sandfjärden och
rördrom har synts i vassarna där. Ekoxen förekommer rikligt (den är fridlyst).

________________________________________________________________________________

Biotopskydd och Natura 2000 område Ramsdal
Inom Ramsdal finns områden för vilka "Naturvårdsavtal" träffats. Här har ekonomiska
föreningen fått ersättning för de påverkade områdena.

Inom både biotopskyddet och naturavårdsområdena råder förbud mot åverkan på naturen. Det innebär t.ex. att inga vindfällen får tas om hand, julgran får inte huggas och ingen gallring eller röjning får ske utan Länsstyrelsens tillstånd.______________________________________________________________________________


  
 

Copyright ® 2011 Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
 
Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård