Portalen

Välkommen till vår officiella
Hemsida!

Vår Förening

Ekonomiska föreningen
S:t Anna Skärgård
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för
föreningens medlemmar i egenskap av ägare till fastigheter avstyckade från Ramsdal 7:1 i S:t Anna socken och Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Dokument

 

 

 

Styrelse och kontaktvägar

Ekonomiska Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare

samt budgetansvariga för tre arbetsgrupper med tre olika ansvarsområden.


1. Vatten och avlopp:
Ansvarar för vatten- och reningsverken med tillhörande ledningsnät.

2. Fritid, badtplatser och badbryggor:
Ansvarar för badplatser, simskola, fotbollsträning, Valborgs- och Midsommarfirande samt badbryggor och fiskefrågor.


3. Skog, mark, fastigheter samt elkraft:
Ansvarar för allt område, som ej är väg, fritidsgruppens ansvar eller avstyckad tomtmark.

 

Vid infarten till området finns en anslagstavla med utrymme för både föreningsmeddelanden och annan information.

Meddelanden från styrelsen sätts också upp på tomtkontorets vägg och på anslagstavlorna vid brevlådorna. Dessa anslagstavlor får endast användas för föreningsmeddelanden.Avgifter 2014
Avloppsavgift: 2600 kronor.
Sommarvatten: 650 kronor,
Året runt vatten: 1300 kronor.
Medlemsavgift: 1200 kr. Medlemsavgiften minskas med 540 kronor om medlemmen utför sex timmars medlemsarbete

(90 kronor/timme).

 


 

Stadgar, områdesregler, råd och tips

Stadgar:

Läs Ekonomiska föreningens stadgar här.

Adressändringar:
Vi har ingen automatiskt uppdatering av vårt medlemsadressregister utan varje fastighetsägare måste uppge vilken adress man vill ha för att få våra utskick.

Skicka gärna in även er mobilnummer och mailadress till föreningens sekreterare.

 

Anslagstavlor:
Anslagstavlorna vid vägarna är avsedda för föreningens information till medlemmar och får inte användas för privat annonsering eller dylikt. Vid infarten till området
finns dock en större anslagstavla med ytrymme för både föreningsmeddelanden
och medlemmmars egna anslag.

Arbetskort:
Arbetskorten ska lämnas in före årsskiftet varje år! Max 6 timmars ersättning
räknas bort från medlemsavgiften varje år mot genomfört och av vägombud eller
av styrelsemedlem godkänt medlemsarbete. Lämna gärna arbetskortet i brevlådan
vid tomtkontoret. Avräkningen görs av kassören innan medlemsfakturorna skickas ut!

Bryggor och båtar:
Båtbryggorna är varje brygg-lags gemensamma egendom. Upptagningsramp för
båtar finns i Gropviken.
Rampen är endast för iläggning och upptagning av medlemmars båtar. Båtar får inte övervintras inom strandområdet för båtrampen.

Uppläggning av båtar för övrigt får inte göras vid strand, undantag är småbåtar.

Båtarna skall vara märkta med fastighetsbeteckningen.

 

Parkering av bilar inom hela slipområdet är förbjudet.

 

Eldning:
Angående eldning utomhus har kommunen utfärdat anvisningar. I korthet innebär dessa att eldningsförbud gäller.

 

Fiskeregler:
Spöfisket är fritt i hela skärgården. Vill du veta mer om vad som gäller inom vårt område så gå in på menyn Fritid och läs mer om fiskereglerna där.

 

Frågor, idéer och synpunkter:
Styrelsen tar gärna till sig idéer, synpunkter och frågor från medlemmarna.
För
att vi ska ta upp detta i styrelsen så måste den lämnas skriftligt och vara undertecknad av den/dem som lämnar in det med namn och helst även med fastighetsbeteckning.

Föreningens marker:
Vi har inom föreningen ungefär 120 hektar skogsmark, som ägs gemensamt och förvaltas genom den valda styrelsen. Vi har också 21 hektar åker och 4 hektar betesmark, som vi arrenderar ut. Föreningens mark, inklusive våra rågångar, får
inte användas som upplagsplats för båtar, husvagnar eller som skrotupplag.


Camping är förbjudet vid badplatserna.
Hundar får inte vistas eller rastas vid Gropvikens eller Sandfjärdens badplatser. Hundägarna kan däremot rasta sina
hundar i hundbadet vid Jolleviken.


Naturvårdsavtal:
Inom Ramsdal finns områden för vilka Naturvårdsavtal har träffats. Inom både biotopskyddet och naturavårdsområdena råder förbud mot åverkan på naturen.
Det innebär t.ex. att inga vindfällen får tas om hand, julgran får inte huggas och
ingen gallring eller röjning får ske utan Länsstyrelsens tillstånd.


Risupplagsplats:
Risupplagsplats finns inom området för ris och grenar. Skyltar finns för var grenar respektive ris skall lämnas. Observera att stubbar och träd får inte lämnas vid risupplagsplatsen.

 

Återvinningsstation:

Hushållsavfall och grovavfall får inte lämnas vid återvinningsstationen. Respektera

även öppettiderna med tanke på att inte störa fritidsboende som bor i närheten.

 

Valborg och Midsommar:
Ansvaret för organisering och genomförande av Valborg och Midsommar ligger på områdets olika vägar i ett rullande schema. Samordningen av detta ligger på Fritidsgruppen. Läs mer om detta under menyn Fritid, där finner du även vilka vägar som ansvarar för årets firande.

Vatten och avlopp:
Föreningen har egna anläggningar för hantering av vatten och avlopp.
Anläggningen för vatten är dimensionerad för ungefär 300 liter vatten per dygn och fastighet. Under perioden juni till augusti råder bevattningsförbud. Vatten får inte tappas från föreningens anläggning till simbassänger, trädgårdsdammar eller dylikt. Varje fastighet har en avstängningsventil vid tomtgränsen. Föreningens avstängnings-ventiler får inte handhas av obehöriga utan endast av behörig entreprenör eller av styrelsemedlem tillhörande V/A-gruppen.
 

Vintersäkring:
Glöm inte att vintersäkra ditt fritidshus inför vintern för att undvika frostskador och vattenskador under/efter den kalla perioden. L
ämna därför inte ert hus under vinterhalvåret utan att ha grundvärme på eller att tömma vattenledningarna.

 

Karta över området:

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

Copyright ® 2011 Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård
 
Ekonomiska Föreningen
S:t Anna Skärgård